Cách sử dụng nhiều tài khoản Zalo trên một máy tính

Đường dẫn copy:

C:\Windows\System32\runas.exe_/savecred_/user:[Tên Máy Tính]\[Tên user]\Zalo1_đường dẫn của thư mục zalo tới file chạy .exe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Với dấu “_” là phím khoảng cách nha mọi người đừng có copy giống hệt không chạy đc lại kêu 😀

Ví dụ:

C:\Windows\System32\runas.exe /savecred /user:NITRO-AN515-54\Administrator\Zalo1 E:\Zone\Zalo1\Zalo1.exe

Trong đó:

Tên Máy Tính là NITRO-AN515-54

Zalo1 là user mới tạo trên máy tính

E:\Zone\Zalo1\Zalo1.exe là thư mục đường dẫn mới copy từ zalo cũ ra ( lưu ý cho ra ổ đĩa khác với thư mục zalo cũ )

Sau khi đăng nhập tài khoản vào zalo mới bạn nên cài đặt thêm proxy vào tài khoản có thể dùng sock5 hoặc http ipv4 để dùng

Cài đặt cấu hình Proxy trên Zalo PC bạn vào phần cài đặt -> cấu hình proxy -> là xong!